top of page

ACM-AVISA

Det er ikke bare å gi gass!

Visste du at ACM må søke myndighetene om lov for å arrangere en trening? Visste du at bak enhver trening eller løp ligger det utallige timer med forberedelser, og mye av arbeidet er "byråkratisk" for å tilfredsstille krav fra både politi og vegvesen. Den offentlige støtten som ACM mottar, rekker ikke engang å dekke ressursbruken for dette byråkratiet som de fleste andre idretter slipper.

Foto: Bård Asle Nordbø/SVV

I går omtalte vi vårt medisinsk lovverk, og de krav som settes til ambulanse og kompetent personell. Men dette er ikke de eneste kravene som regulerer ACMs aktivitet. For tre år siden kom en ny forskrift om motorsport, og den innebar en kraftig endring av en tjue år gammel tilsvarende forskrift.


I likhet med hos andre idretter så er det de internasjonale og nasjonale forbundene som regulerer konkurransereglene for motorsport, for vår del FIM og NMF. Men for å i det hele tatt sette et kjøretøy i bevegelse på en bane, så skal også Statens Vegvesen og politiet ha sagt sitt.


I den gamle forskriften var det kun klubber tilsluttet Norges Bilsportsforbund og Norges Motorsportsforbund som kunne godkjennes som arrangør. Dette gjelder fremdeles for all aktivitet med biler og motorsykler som ikke har registreringsnummer. Som de fleste vet kan man i Norge ikke kjøre så mye som en meter uten ansvarsforsikring. Motorsykler uten registreringsnummer som anvendes på bane må dermed være teknisk godkjent av arrangør, og føreren må ha lisens og forsikring via Norges Motorsportsforbund.


Den nye forskriften åpnet for at andre enn motorsportklubber kan arrangere banekjøring. Men forskriften krever da at kjøringen skal være ledd i førerutvikling eller kurs, og med kompetente instruktører. De som kjenner forskriften refererer som regel til kapittel 2 som regulerer motorsport, eller til kapittel 3 som regulerer annen banekjøring. Uten statlig godkjenning kan ikke arrangøren tillate annet enn kjøring med maks 80 km/t.


For å få vite mer om hvordan ACMs søknader behandles, så ringte ACM-avisa til saksbehandleren for nordnorske søknader hos Statens Vegvesen, overingeniør, Jan Oddgeir Handeland.


- Hva skjer hos dere når søknaden er kommet på bordet?

- Vi innleder selvsagt med å sjekke hvem som er søknadens avsender, og om søkeren er registrert hos oss tidligere. Er søkeren en klubb som er tilsluttet et av forbundene og de skal arrangeres en konkurranse, så er søknadsbehandlingen enklere. Vi kjenner de nasjonale forbundene og vi vet at deres regelverk ivaretar sikkerheten på en god måte.

- ACM må søke om godkjenning av både løp og treninger. Hvorfor det?

- Det er fordi forskriften krever godkjenning av all type kjøring som ikke er i henhold til Vegtrafikkloven, altså kjøring i høyere hastigheter enn 80 km/t, og med kjøretøy som mangler lys og annet som kreves ute på vegene.

- Er det byråkratisk?

- Nei, ACM er jo en arrangør vi kjenner godt fra før og som vi har gode erfaringer med, men litt tid går likevel med. Når vi har behandlet søknaden og gitt tillatelse, så sender vi kopi til respektive forbund og til lokalt politi.

- Hvorfor det?

- Det er for at forbundet skal kunne sjekke at dette er et arrangement de vedkjenner seg. Samtidig er det lokalt politi som har mandat til å etterse at arrangementet gjennomføres i henhold til den tillatelsen vi har gitt. Kravene til sikkerhet er jo strenge.

- Enn om kjøringen skal skje med motorsykler med registreringsnummer, - hva gjør du da?

- Da faller arrangementet inn under kapittel 3 i forskriften, og den er litt mer krevende. Da åpnes det ikke for konkurranseelement, og da krever forskriften at samtlige førere skal gjennomgå opplæring og instruksjon før kjøringen tar til. Selve kompendiet som anvendes til opplæringen må forhåndsgodkjennes av oss, og vi må sikre oss at den som arrangerer har nødvendig kompetanse, og at denne kompetansen til enhver tid er til stede på banen.

- Det er altså ingenting i veien for at ACM kan arrangere både under kapittel 2 og 3?

- Det går greit, bare godkjenningene er i orden fra vår side.

- Hva med hastighetsbestemmelsene i Vegtrafikkloven? Kan de brytes?

- Vegtrafikkloven sier jo et tydelig nei, men forskriften åpner for at vi hos SVV kan tillate det under gitte forutsetninger. Arrangementet skal som nevnt kunne defineres som enten motorsport eller førerutvikling, og her må en seriøs arrangør i begge tilfelle kunne gå inn med regulerende tiltak og stanse uvettig kjøring.


Hos politiet kan seksjonsleder, Joakim Einhaug bekrefte at alle godkjenninger fra SVV mottas av politiet, og at de føres inn politiets oversikt over arrangementer og aktiviteter i distriktet.

- Men politiet vil også ha et ord med i laget i forkant for våre arrangement?

- Ja, vi skal også etterse at arrangementets øvrige sikkerhet og beredskap er i orden, det vil si alt det som ligger utenfor vegvesenets ansvarsområde. Dersom det ventes mye publikum så må vi blant annet i god tid på forhånd kunne disponere våre mannskaper i henhold til det.

- Tenker du da på trafikkregulering og parkering?

- Det også, men vi ønsker også å med jevne mellomrom å sende mannskaper innom for å sjekke at den øvrige sikkerheten er ivaretatt, og at arrangør, deltakere og publikum følger de forskrifter som gjelder og de tillatelser som er gitt.


ACM er allerede godt i gang med sesongforberedelsene for både 2024 og 2025. I tiden framover vil klubben ha mange møter med de som setter rammer for vår virksomhet. Foruten politi og vegvesen, må vi samordne våre planer med sykehus og kommune, samt en rekke frivillige aktører. I tillegg skal vi ha de nødvendige mannskaper på plass, noen erfarne og noen nye. Det blir mye spennende i tiden framover.
Bli med i teamet. Registrer deg på våre mannskapslister


Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page