top of page

VÅRT FELLES MILJØANSVAR

Alle påmeldte til ACMs arrangement skal erklære å kjenne våre miljøkrav.

 

Den påmeldte skal i påmeldingen krysse av for å har lest og forstått kravene.

 

Miljøkravene gjelder for deltakeren, deltakernes teammedlemmer, medhjelpere, familiemedlemmer og andre som er i deltakerens følge, og det er den påmeldte eller dennes foresatte som bærer ansvaret for sitt følge.

Dersom kravene brytes forbeholder ACM seg retten til å sammen med arenaeiere utføre opprydding eller nødvendige miljøtiltak, og å fakturere deltakeren for disse i etterkant.

Alvorlige brudd på ACMs miljøkrav vil bli rapportert NMFs grenkomité.

Et arktisk motorsportsanlegg som grenser til en nasjonalpark og et naturreservat. Foto: Øystein Bentzen

Grunnleggende for samtlige arrangement i regi av ACM er Norges Motorsportforbunds miljøretningslinjer

 

FIMs Environmental Code har vært til stor inspirasjon ved utformingen av ACMs miljøkrav.

 

Øverste miljøansvarlig under arrangement er stevneleder, treningsansvarlig eller kursleder. Den ansvarlige kan være strafferettslig ansvarlig for alvorlig brudd på Forurensningsloven.

 

Myndighet til å etterse at kravene blir fulgt og til å iverksette tiltak, kan delegeres andre, normalt til teknisk kontrollant. Teknisk kontrollant vil særlig rette oppmerksomhet på gjeldende støykrav, samt håndtering av restavfall og miljøfarlig avfall, deriblant utrangerte dekk.

Brudd på ACMs denne forskriften kan innebære startnekt.

paragraph.png

For samtlige løp, treningssamlinger og kurs i regi av ACM gjelder følgende:

I samsvar med Forurensningslovens § 7 er enhver handling som innebærer utslipp av forurensning av noen art, forbudt. Innenfor den samme lovens bestemmelser er ACM gitt fullmakt til gi deltakerne noen unntak. ACM stiller følgende krav til deltakerne:

Støy

Det er de samme krav til støydemping under ACMs arrangement som på andre arenaer i Norge.

Det henvises til NMFs spesialreglement for roadracing

punkt 96.2.7 Støyreglement og støytest

Maksimum støygrense : 93 dB/A ved 8.000-9.000 o/min. (4-takt ved 5.000 – 6.000 o/min.) i minimum 2 sekunder med bakhjulet i fri drift og påmontert drivkjede.
For Mini GP må girposisjonen være N (fri), (nøytral stilling).

Støymålinger vil skje iht til spesialreglementet.
ACM har ingen øvrige dispensasjoner fra Forurensningsloven, og brudd på spesialreglementet vil innebære startnekt hos ACM. Hensynet til naboer skal ivaretas strengt.

Kasserte dekk

Deltakerne skal bringe med seg kasserte dekk til det stedet hvor dekkene er kjøpt. Dersom det selges dekk under arrangementet kan det inngås avtale om retur hos respektive selger.

Uten slik avtale er det ikke tillatt å etterlate kasserte dekk på arenaen.

Miljøfarlig veske

Spillolje, kjøleveske, bremseveske og andre kjemikalier skal deponeres i arenaens miljøcontainer. Følg de anvisninger som er oppslått i containeren.

Kasserte deler

Kasserte deler skal ikke etterlates på arenaen eller dumpes i arenaens avfallscontainere, men bringes tilbake til deltakerens hjemmeadresse.

Restavfall

Kun konvensjonelt restavfall og matavfall fra camping og overnatting skal deponeres i avfallscontainerne.

Pantbare flakser og aluminiumsbokser

ACM har egne containere for innsamling av pantegods. Inntektene fra innsamlingen går til klubbens barne- og ungdomssatsing, og alle deltakere oppfordres til å ikke kaste pantegods i restavfallet.

Septik fra campingbiler og -vogner

Septik skal tømmes på anvist sted ved servicebygget.

bottom of page