headline2.png

MO I RANA ER MYE MER ENN BARE MOTORSPORT

EN INDUSTRIPARK I VERDENSKLASSE

I NORGES GRØNNE INDUSTRIHOVEDSTAD

Industriparken i Mo i Rana er som et drivhus hvor de eksisterende plantene får godt stell, og hvor det gjødsles og sås for å dyrke fram nye. I dag produseres det både armeringsjern og lakseyngel i parken, og i 2022 ble arbeidene innledet for å gi plass til en ny gigant, battericelleprodusenten Freyr Battery. Integrert i hverandre, og ved å utnytte et utall felles tjenester med korte transportavstander, blir industriens fotavtrykk på miljøet så lite som mulig. Samtidig utnyttes ressursene bedre, og bedriftenes konkurranseevne holdes sterk.

MIPair.jpg

Offensiv for framtidas skyld

Da Norsk Jernverk i sin tid ble bygd på den store skogkledde sletten øst for Mo, var det i grunnen tre virksomheter som fikk plass: Et råjernverk, et stålverk og et valseverk, og mellom verkene var det jernbaneforbindelse. Da valseverket sto ferdig var det landets største bygning under ett tak, og bygget er senere utvidet en rekke ganger.

Produksjonen av flytende metall skaper overskuddsmateriale, slagg, og denne er gjennom årene anvendt til å utvide tomtearealet i industriparken med flere hundre mål. Fram til Mo Industripark ble etablert på begynnelsen av nittitallet, var området kjent under det folkelige navnet Jernverkstomta.

Inklusive kaianleggene ved fjorden er Mo Industristripark på 2600 dekar. I parken finnes det mer enn 350.000 m² bygningsareale bestående av alt fra råvarelagre til kontor. Bygging av battericellefabrikken for Freyr innebærer at nye 70.000 m² kommer under tak. Det er nesten samme areal som valseverksbygget, den store flate bygningen på bildet ovenfor.

Rødglødende stål er viktig, men ikke lengre enerådende i industriparken

Mo Industripark har en ambisjon om å være en moderne industripark basert på bærekraftig og fornybar kraft, også for framtidas generasjoner. Denne ambisjonen er avgjørende for at virksomhetenes konkurransekraft, og for at industrien skal kunne rekruttere ny og velutdannet arbeidskraft. Samtidig ligger en grunnleggende holdning til at naturen rundt parken og Mo i Ranas innbyggere ikke skal påføres svevestøv, tungmetaller eller forurenset utslipp til vann.

Industriparken består i januar 2022 av 108 bedrifter med til sammen 2600 ansatte. 

Mo Industripark har fastsatt følgende visjon for sin virksomhet:

"Mo Industripark har som mål å bli en grønn industripark i verdensklasse, og skape verdier gjennom å ha fokus på miljøvennlige og energieffektive tjenester og løsninger."

Enova mener Mo Industriparks arbeid for økt bærekraft er «best i klassen», basert på de mange gode tiltakene som er gjennomført gjennom flere år, og de enkeltprosjektene som flere av parkens bedrifter arbeider med. I tett samarbeid med det SINTEF-ledede forskningssenteret HighEFF snur Mo Industripark på hver en stein for å bedre industriens energieffektivisering og -gjenvinning.

Denne animasjonen viser dagens energigjenvinning hos Mo Industripark og hvilke målsettinger som er satt for framtiden:

Celsa Armering smelter om skrap til førsteklasses armeringsstål for det nordiske markedet

Du er hjertelig velkommen til regionen vår